Nederlands Kampioenschap Dammen 2007 Soest
Home arrow Informatie arrow Wedstrijdreglement


Wedstrijdreglement

 

Algemeen

Het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB is van kracht. Aanvullend geldt:

 • Het speeltempo is 2 uur voor 50 zetten, vervolgens 1 uur voor 25 zetten en vervolgens 20 seconden per zet.

In afwijking van de artikelen 9, 13 en 22 geldt, conform het besluit van de Bondsraad van 24 juni 2006:

 • Een partij eindigt in een plusremise bij een duurzame voorsprong van ten minste drie schijven, waarbij een dam voor twee schijven telt.
 • De partij eindigt in een plusremise wanneer beide spelers dit overeenkomen.
 • In een stand van 1 dam tegen 3 stukken waaronder een dam kan wederzijds nog 16 zetten worden doorgespeeld. Als de partij niet beeindigd is, is het resultaat een plusremise voor de speler met drie stukken, tenzij twee van deze drie stukken nog steeds schijven zijn en hun dampromotie door de minderheidspartij blijvend verhinderd kan worden.
 • De tegenstander van de speler die een plusremise boekt, boekt een minremise.
 • De partij is remise wanneer beide spelers dit overeenkomen.
 • De partij is remise na wederzijds 5 zetten in een stand van 1 dam tegen maximaal 2 stukken waaronder een dam.
 • Een voorstel tot remise, plusremise of minremise dient door een speler te worden gedaan onmiddellijk nadat hij een zet heeft gedaan. Pas na aldus zijn voorstel te hebben gedaan brengt hij de klok van de tegenstander in werking. Deze kan het voorstel aanvaarden of - hetzij mondeling, hetzij door het doen van een zet - verwerpen. In de tussentijd kan de speler die het voorstel heeft gedaan, het niet intrekken. Een voorstel dat niet op de voorgeschreven wijze is gedaan, is wel geldig en blijft van kracht tot het is verworpen of tot een der spelers een zet heeft gedaan.
 • De speler van wie een voorstel tot remise, plusremise of minremise door de tegenstander is verworpen, mag niet opnieuw hetzelfde voorstel doen, tenzij de tegenstander inmiddels eveneens een zelfde voorstel heeft gedaan.
 • Indien een speler, aan zet zijnde, aan de hand van zijn notatie aantoont: dat hij reeds tweemaal eerder in de partij in dezelfde stand aan zet is geweest, of dat hij door een reglementaire zet een stand kan doen ontstaan die reeds twee maal eerder in de partij door een zet van zijn kant is ontstaan, of dat aan weerszijden de laatste 25 opeenvolgende zetten zijn gedaan zonder dat er een stuk is geslagen of een schijf is verplaatst, kan hij het einde van de partij eisen met als resultaat:
  . een plusremise / minremise als een der spelers minstens 3 schijven voor staat, waarbij een dam voor 2 schijven telt;
  . een remise in alle andere gevallen.

De gegrondheid van de eis wordt onderzocht in de bedenktijd van de eiser. Blijkt zijn eis correct dan wordt de partij beeindigd met het hierboven beschreven resultaat.

 • Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds 40 zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.
 • Aan de uitslag van de partij is een puntentoekenning verbonden. Indien de partij in remise eindigt verwerven beide spelers 1 punt. Eindigt de partij in een plusremise dan verwerft de speler met voordeel een voordeelpunt en zijn tegenstander een nadeelpunt. Aan een speler die de partij verliest worden geen punten toegekend. De speler die wint verwerft twee punten. De uitslag van de partij kan dus 2-0, 0-2, 1-1, 1-1 met een voordeelpunt voor wit (te noteren als 1+ - 1-), 1-1 met een nadeelpunt voor wit (te noteren als 1- - 1+) of 0-0 zijn. Dat laatste is het geval indien voor elk van de spelers de partij krachtens artikel 12.2, 12.3 of 13.5 of de hierbovenstaande bepaling verloren is verklaard.

Rechten

 • De nummer 1 verwerft de titel 'Kampioen van Nederland 2007'.
 • De nummers 1 en 2 plaatsen zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap, dat in mei 2007 in Hardenberg gespeeld wordt; als Kees Thijssen (die zich al geplaatst heeft voor het wereldkampioenschap) eerste of tweede wordt, plaatst de nummer drie zich voor het wereldkampioenschap.
 • De vier hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor de finale van het NK 2008. De overige spelers vallen terug naar de halve finale.
 • Voor het bepalen van het prijzengeld speelt slechts het aantal punten een rol. Spelers met evenveel punten delen hun prijzengeld.

Eindstand

 • De eindstand wordt bepaald door het behaalde aantal punten: de speler die de meeste punten behaalt, is kampioen; de speler die op een na de meeste punten haalt, is tweede, enzovoort.
 • Als meerdere spelers evenveel punten behalen, is achtereenvolgens bepalend:
  1. het grootste aantal overwinningen;
  2. het beste saldo van plusremises en minremises;
  3. het grootste aantal plusremises;
  4. het beste onderlinge resultaat tussen de - na toepassing van 1, 2 en 3 - nog gelijk geeindigde spelers;
  5. de hoogste score in volgorde van de ranglijst - voor toepassing van 1, 2, 3 en 4 - dus eerst het resultaat tegen de al dan niet gedeelde nummer 1, dan het resultaat tegen de al dan niet gedeelde nummer 2, enzovoort;
  6. loting.

Meester- en grootmeesterpunten

De plaatsen 1 t/m 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten. De plaatsen 1 t/m 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten. Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijdpunten) worden de (groot-)meesterpunten gedeeld. Bij het toekennen van de (groot-)meesterpunten blijft de door Alexander Baljakin bezette plaats buiten beschouwing.

Slotbepalingen

Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. Indien een geschil volgens artikel 59 van het Spel- en Wedstrijdreglement daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing worden geprotesteerd bij de Protestcommissie van de KNDB.